กรมทางหลวง

สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
**ให้ท่านสามารถส่งแบบคำร้องขอแก้ไขใบสมัครสอบแข่งขันได้ 2 ทาง** คือ
1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม.
2. ส่งแบบคำขอแก้ไขทาง Fax ที่เบอร์ 0-2354-6556

โดยให้เขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนในวันสอบข้อเขียน โดยให้ผู้สมัครขีดฆ่าข้อมูลที่ผิดและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชั่น (Application) ได้ทุกธนาคาร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบกำหนดให้ในใบแจ้งการชำระเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน คือต้องชำระเงินภายใน 1 ชั่วโมง (หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบไปที่เว็บไชต์ https://doh.thaijobjob.com หรือเว็บไชต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน > สมัครสอบออนไลน์ > พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อขอรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code ใหม่ แล้วดำเนินการชำระเงินได้ตามขั้นตอนข้างต้นตลอดเวลาที่อยู่ในช่วง การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566) ซึ่งจะต้องชำระเงินภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2566 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

คำตอบ : ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 430 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบ ตำแหน่งละ 400 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารค่าบริการอินเตอร์เน็ต 30 บาท
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://doh.thajobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน > สมัครสอบออนไลน์ > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมทางหลวง (เปิดรับสมัครวันที่ 11-29 กันยายน 2566)> พิมพ์ใบสมัคร

คำตอบ : กรมทางหลวง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 14 กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน/คัดเลือก

คำตอบ : ตำแหน่งที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกำหนดให้ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี หรือวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องใช้วุฒิ ปวส. หรือวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสมัครเท่านั้น ไม่สามารถใช้วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิที่สูงกว่า ปวส. สมัครได้

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob

คำตอบ : ต้องยื่นในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)