สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล คำนำหน้า หรือเลขประจำตัวประชาชนผิดจะทำอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
**ให้ท่านสามารถส่งแบบคำร้องขอแก้ไขใบสมัครสอบแข่งขันได้ 2 ทาง** คือ
1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม.
2. ส่งแบบคำขอแก้ไขทาง Fax ที่เบอร์ 0-2354-6556

โดยให้เขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ  หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

5. คำถาม :  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชั่น (Application) ได้ทุกธนาคาร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบกำหนดให้ในใบแจ้งการชำระเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน คือต้องชำระเงินภายใน 1 ชั่วโมง (หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบไปที่เว็บไชต์ https/doh.thaijobjob.com หรือเว็บไชต์ http:/www.doh.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน > สมัครสอบออนไลน์ > พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อขอรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code ใหม่ แล้วดำเนินการชำระเงินได้ตามขั้นตอนข้างต้นตลอดเวลาที่อยู่ในช่วง การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 30  กันยายน 2565) ซึ่งจะต้องชำระเงินภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร

คำตอบ : ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 430 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบ ตำแหน่งละ 400 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารค่าบริการอินเตอร์เน็ต  30 บาท
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อใด

คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://doh.thajobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http:/www.doh.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน > สมัครสอบออนไลน์ > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมทางหลวง (เปิดรับสมัครวันที่11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565)> พิมพ์ใบสมัคร

9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร

คำตอบ : กรมทางหลวง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 12 กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ https//doh.thaijobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http://vww.doh.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน/คัดเลือก

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2354 6668-75 หรือ 0 2206 3789 ต่อ 25125 ,25126 และ 25127 ในวัน เวลา ราชการ

11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob