สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
**ให้ท่านสามารถส่งแบบคำร้องขอแก้ไขใบสมัครสอบแข่งขันได้ 2 ทาง** คือ
1. ติดต่อด้วยตัวเองที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม.

2. ส่งแบบคำขอแก้ไขทาง Fax ที่เบอร์ 0-2354-6556

โดยให้เขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดคำร้อง)
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม :  หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ  หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : นกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ
(1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
(2) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK ผู้สมัครสอบต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย และได้ลงทะเบียน (Register)ขอใช้บริการ KTB NETBANK ไว้แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com ไปที่หัวข้อย่อยธนาคารกรุงไทย NETBANK โดยเลือก จ่ายบิลอื่นๆ/พร้อมเพย์ ชำระค่าสินค้าและบริการพิมพ์ "9326 " กดค้นหา ใส่เลขที่ชำระเงิน 10 หลัก (Ref.no 1) และจำนวนเงินค่าธรรมเนียมสอบ กดตกลง โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
(3) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย และบัตร ATM ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น สามารถเลือกชำระเงินโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามข้อ 4 ขั้นตอนที่ 1 (2) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ "บริการอื่นๆ" เลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก "สาธารณูปโภค/อื่นๆ" และใส่เลข Com code : 9326 ref no1 เลขที่ใบแจ้งชำระเงิน 10 หลัก. Ref no2 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงินหากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงิน

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 430 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบ ตำแหน่งละ 400 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารค่าบริการอินเตอร์เน็ต  30 บาท
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://doh.thajobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http:/www.doh.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน > สมัครสอบออนไลน์ > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมทางหลวง (เปิดรับสมัครวันที่11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565)> พิมพ์ใบสมัคร
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมทางหลวง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 12 กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ https//doh.thaijobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http://vww.doh.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน/คัดเลือก
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2354 6668-75 หรือ 0 2206 3789 ต่อ 25125 ,25126 และ 25127 ในวัน เวลา ราชการ
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob