สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
**ให้ท่านสามารถส่งแบบคำร้องขอแก้ไขใบสมัครสอบแข่งขันได้ 2 ทาง** คือ 
      1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม.
      2. ส่งแบบคำขอแก้ไขทาง Fax ที่เบอร์ 0-2354-6556 
โดยให้เขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดคำร้อง)
            1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ 
            2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 
            3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม :  หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ  หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : นกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1.Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในเวลาทำการธนาคาร
ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาทำการธนาคาร

2.Internet Payment (KTB Online,KTB Netbank,Krungthai NEXT) 
- ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ KTB Online แล้วสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้
ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562  วันที่ 15  พฤศจิกายน 2562 ชำระได้ถึงเวลา 22.00 น.

3.ATM Payment ชำระผ่าน ATM
- ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย 
ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562  วันที่ 15  พฤศจิกายน 2562 ชำระได้ถึงเวลา 22.00 น.

หากชำระเรียบร้อยเเล้วและเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานการชำระด้วย


7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 430 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบ ตำแหน่งละ 400 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารค่าบริการอินเตอร์เน็ต  30 บาท
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต วันที่   ทางเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com/ หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันฯ
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมทางหลวง จะประกาศรายชื่อฯ พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 12 กองการเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ ?ข่าวรับสมัครงาน?
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2354-6668-75 ต่อ 25125 ,25126 และ 25127 ในวัน เวลา ราชการ 
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob